250px-Dactylosphaera_vitifolii_1_meyers_1888_v13_p621

250px-Dactylosphaera_vitifolii_1_meyers_1888_v13_p621